دوره و شماره: دوره 27، شماره 103، پاییز 1399، صفحه 5-333 
4. تحلیل فضایی الگوی بیکاری گروه‌های سنی در نواحی روستایی ایران

صفحه 81-112

حسنعلی فرجی سبکبار؛ سیروس حجت شمامی؛ بهمن طهماسی


5. اجرای مجازات قصاص در جرم اسیدپاشی

صفحه 113-132

سعید نظری توکلی؛ فاطمه کراچیان ثانی


8. شناسایی و بررسی منابع قدرت نرم آموزش عالی مبتنی‌بر نقشه جامع علمی کشور و ارائه الگو

صفحه 195-218

ابوالحسن ماهرویی؛ امیرحسین محمودی؛ اصغر افتخاری؛ مهدی محمودی


9. مطالعه تطبیقی مقابله با شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران و عراق

صفحه 219-246

حوراء عزیز کریم جواد؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ اعظم انصاری