دوره و شماره: دوره 27، شماره 102، تابستان 1399، صفحه 5-407 

مقاله پژوهشی

1. طراحی و برآورد شاخص‌ ترکیبی عدالت اجتماعی در ایران

صفحه 5-41

سیداحسان خاندوزی؛ علی مصطفوی ثانی؛ حسین سرآبادانی


8. مطالعات رابطه بین دین‌داری و مشارکت سیاسی شهروندان در ایران در دهه 1394-1384

صفحه 213-239

محسن نیازی؛ زهرا حسن زاده؛ فاطمه تورنجی پور؛ ایوب سخایی


14. آسیب شناسی سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در پیشگیری اولیه از اعتیاد

صفحه 385-407

مسعود مهدویان فر؛ حسین مسعودنیا؛ محمد رضا یزدانی زازرانی