دوره و شماره: دوره 27، شماره 101، بهار 1399، صفحه 5-352 
2. اقتصاد سیاسی فساد در جمهوری ‌اسلامی ‌ایران

صفحه 33-58

سید جمال جمالی اسگویی؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ میرقاسم بنی هاشمی


4. طراحی الگوی مفهومی چابکی راهبردی شرکت‌های دانش‌بنیان

صفحه 95-121

اسما سلطانی نژاد؛ علی مروتی شریف آبادی؛ حبیب زارع احمدآبادی؛ احمد جعفرنژاد