دوره و شماره: دوره 26، شماره 100، زمستان 1398، صفحه 5-385 
4. راهبردهای توسعه کارآفرینی شهری در بستر اجتماعی شهر تهران

صفحه 87-117

مجتبی بابایی هزه جان؛ علی پیران نژاد؛ بهمن خداپناه؛ سیده ریحانه لاجوردی


6. پایش توزیع فضایی فقر در استان‌های کشور

صفحه 149-175

حسین نظم فر؛ علی عشقی چهاربرج؛ سعیده علوی


9. کاربست روش تلفیقی SOWT-DEMATEL در مدیریت یکپارچه حریم شهر تهران

صفحه 243-271

نوبخت سبحانی؛ مریم بیرانوندزاده؛ سینا سلمان زاده؛ احدالله احمدی پرگو