دوره و شماره: دوره 26، شماره 99، پاییز 1398، صفحه 5-364 

مقاله پژوهشی

1. طراحی الگوی چالش‌های تدوین سیاستگذاری فضایی مناطق روستایی کشور

صفحه 5-34

سیدعلی بدری؛ محمدرضا رضوانی؛ پروین خدادادی


6. بررسی حدود صلاحیت رئیس جمهور در امور بودجه، تحدید و ابهام در قانون اساسی

صفحه 147-182

حسین باقری زرین قبائی؛ منوچهر توسلی نائینی؛ سید محمدصادق احمدی


7. شبکه مضامین مولفه های ارزشی چارچوب خط مشی گذاری کار آفرینی

صفحه 183-225

داوود حسین‌پور؛ وجه الله قربانی زاده؛ حسن علی اکبری؛ حسن زارع


9. ارزیابی الگوهای سیاستگذاری و مدیریت قومی در ایران

صفحه 249-276

ابوالقاسم محمودی؛ رسول افضلی؛ یاشار ذکـی؛ کیومرث یزدان پناه