دوره و شماره: دوره 26، شماره 98، تابستان 1398، صفحه 5-364 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل و ارزیابی سیاستهای توسعه مالی دانشگاه بر اساس اسناد فرادستی آموزش عالی

صفحه 5-39

سید سعید منجم زاده؛ ابوالقاسم نادری روشناوند؛ غلامرضا گرایی نژاد؛ ناهید پوررستمی


2. عوامل موثر بر انحراف تسهیلات

صفحه 41-69

سید محمدرضا سیدنورانی؛ فتح الله تاری؛ کریم آقاجانی؛ علی حسن زاده


3. بررسی و ارایه الگوی اجرای خط‌مشی‌گذاری زیست محیطی با استفاده از نظریه داده مبنا

صفحه 71-95

بهروز ممیوند؛ زین‌العابدین امینی سابق؛ احسان ساده؛ محمدرضا خلج


6. الزامات خودروساز شدن در عرصه جهانی؛ نگاهی به وضعیت صنعت خودروسازی ایران

صفحه 147-194

محمد حسن معادی رودسری؛ سید حبیب‌الله طباطبائیان؛ رضا رادفر


9. ابعاد بهره وری بر اساس آموزه های دینی

صفحه 253-276

عباس ایزدپناه؛ محمد زمان رستمی؛ علی الله بداشتی؛ محمدتقی دباغیان


10. بررسی فقهی ماهیت اسناد خزانه اسلامی در ایران

صفحه 278-301

محمد مهدی نجفی علمی؛ ابوالقاسم اثنی عشری؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ کامران ندری


11. تبیین اثرات شکاف نسلی بر هویت اجتماعی- سیاسی دانش آموزان شهر تهران

صفحه 303-335

رسول افضلی؛ بهادر زارعی؛ سیدعباس احمدی؛ سیدضیا محسنی