دوره و شماره: دوره 26، شماره 97، بهار 1398، صفحه 1-464 
2. بررسی تاثیر نااطمینانی تورمی بر نسبت فداکاری در کشورهای در حال توسعه

صفحه 39-70

محسن مهرآرا؛ سجاد برخورداری دورباش؛ محسن بهزادی صوفیانی


6. تأملی بر حاکمیت قوانین کیفری در زمان با تاکید بر احکام اجتهادی

صفحه 165-189

محمدرضا عبدیان؛ غلامحسین الهام؛ سیدسلمان مرتضوی