دوره و شماره: دوره 25، شماره 96، زمستان 1397، صفحه 5-396 
7. مقایسه جهت‌گیری‌های کارآفرینی اجتماعی و خیریه‌ای بر جنبه‌های مختلف فقر در نهادهای حمایتی شهر مشهد

صفحه 179-212

ابوالفضل رمضانی؛ علی ربیعی؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی؛ سیداحمد فیروزآبادی


10. تحلیل توزیع فضایی سالخوردگی جمعیت در ایران

صفحه 265-296

حسنعلی فرجی سبکبار؛ حبیب محمودی چناری؛ میلاد باقری؛ مهدی خداداد


14. آموزش‌های پارلمانی ابزار کارآمدسازی پارلمان با تأکید بر ایجاد رشته حقوق پارلمانی

صفحه 371-396

سیداحمد حبیب‌نژاد؛ ابوالفضل الموتیان؛ محمد منصوری بروجنی؛ محمد‌صالح تسخیری