دوره و شماره: دوره 25، شماره 94، تابستان 1397، صفحه 5-452 

مقاله پژوهشی

1. آسیب‌شناسی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها؛ازمنظر مبانی نظری و اجرای آن

صفحه 5-38

سید محمد هادی سبحانیان؛ احسان آقاجانی معمار؛ داریوش ابوحمزه


8. مسئولیت بین المللی دولتها در برابر شرکتهای نظامی و امنیتی خصوصی

صفحه 239-264

سیدعلی هنجنی؛ صابر نیاورانی؛ محمدحسین رمضانی قوام آبادی؛ فردین رستمی امانی


9. عوامل اثرگذار سیاسی، اقتصادی و هزینه‌بر فرار سرمایه در کشورهای منتخب نفتی

صفحه 265-296

محمدمهدی زارع شحنه؛ مجید هاتفی مجومرد؛ ام البنین جلالی؛ زهرا نصراللهی