دوره و شماره: دوره 24، شماره 92، زمستان 1396، صفحه 1-404 

مقاله پژوهشی

1. سنجش مکانی پهنه‌های فقر شهری در شهرهای جدید (مورد مطالعه: شهر جدید هشتگرد)

صفحه 5-27

علیرضا بزرگوار؛ کرامت اله زیاری؛ مسعود تقوایی


8. اندازه‌گیری فقر چند بعدی کودک: رویکرد محرومیت چندگانه همپوشان

صفحه 205-228

میر حسین موسوی؛ حسین راغفر؛ میترا باباپور؛ محدثه یزدان پناه


10. فرصتی برای پرداختن به مفهوم برنامه‌ریزی در ایران

صفحه 255-278

محمود متوسلی؛ فرشاد مومنی؛ محمدمجید رنحبر؛ رزیتا لاجوردی


12. تأثیر بهره‌وری نیروی کار بر کاهش فقر در ایران

صفحه 311-336

سید محمد باقر نجفی؛ آزاد خانزادی؛ الهام قادری