دوره و شماره: دوره 24، شماره 90، تابستان 1396، صفحه 5-358 

مقاله پژوهشی

1. بررسی نظری و تطبیقی مجلس دوم قانونگذاری

صفحه 5-34

محمدحسین زارعی؛ محمد اسدی نزاد


2. تصویری از روابط اقتصاد کلان در ایران (طراحی یک مدل کلان‌سنجی ساختاری بلندمدت)

صفحه 35-72

تیمور محمدی؛ سیدهادی موسوی نیک؛ شعله باقری پرمهر؛ محمدرضا عبداللهی؛ حانیه زیادلو


4. بررسی غیرخطی عوامل مختلف اقتصادی مؤثر بر وقوع جرم در ایران

صفحه 101-124

حمید رضا فعال جو؛ احمد ملابهرامی؛ حسین امیری


7. تأثیر مذاکرات هسته‌ای بر صنایع بورسی ایران

صفحه 183-206

سید مرتضی هژبرالساداتی؛ علیرضا پویا