دوره و شماره: دوره 24، شماره 89، بهار 1396، صفحه 1-334 
4. تدوین راهبردهای توسعه حمل‌ونقل ریلی در ایران

صفحه 81-104

راضیه سادات مجیدی؛ محمد میره ای؛ سیدعباس احمدی


6. طراحی مدل پیش‌ارزیابی سیاست با رویکرد آینده‌پژوهی

صفحه 133-158

حسن قرونه؛ سیدکمال طبائیان؛ علیرضا بوشهری؛ سعید قربانی


11. عوامل مؤثر بر شکل‌گیری مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور: مطالعه موردی

صفحه 269-300

تیمور محمدی؛ عباس شاکری؛ فرزاد اسکندری؛ داود کریمی


12. مقایسه‌ تطبیقی قوانین حمایت از حریم خصوصی اطلاعاتی در ایران و کشورهای منتخب

صفحه 301-333

محمدتقی تقوی فرد؛ محمدرضا تقوا؛ مهدی فقیهی؛ محمدجواد جمشیدی