دوره و شماره: دوره 23، شماره 87، پاییز 1395، صفحه 1-373 

مقاله پژوهشی

1. کانال‌های تأثیر بوروکراسی بر عملکرد اقتصاد ایران

صفحه 5-42

سیداحسان خاندوزی؛ زهرا کاویانی


10. تحلیل ماهیت نمایندگی مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران

صفحه 295-321

محمد رسول آهنگران؛ محمدجعفر صادق‌پور؛ علیرضا میربد