دوره و شماره: دوره 22، شماره 84، زمستان 1394، صفحه 1-394 

مقاله پژوهشی

1. معیارهایی برای تشخیص و درج احکام در بودجه های سنواتی

صفحه 5-30

محمد قاسمی؛ محمد برزگر خسروی