دوره و شماره: دوره 22، شماره 83، پاییز 1394، صفحه 1-333 
7. ژئوپلیتیک خلأهای حقوقی مبارزه با آلودگی دریاها

صفحه 179-202

یداله کریمی پور؛ عابد گل کرمی؛ سیدمحمد حسینی