دوره و شماره: دوره 22، شماره 81، بهار 1394، صفحه 1-315 

مقاله پژوهشی

1. بررسی چگونگی افزایش ظرفیت زبان فارسی برای تبدیل شدن به زبان علمی جهانی

صفحه 5-35

امیرعلی سیف الدین؛ امیر حسین رهبر؛ علیرضا نصراصفهانی؛ محمدمیثم صفرزاده


4. مفهوم‌پردازی پدیده شکاف خط‌مشی در فرایند خط‌مشی‌گذاری فرهنگی

صفحه 91-125

رحمت اله قلی پور؛ حسن دانایی فرد؛ علینقی امیری؛ محمدرضا عطاردی


6. اثر شوک مثبت نرخ ارز بر تولید ناخالص ملی

صفحه 171-186

سیدمهدی حسینی دولت آبادی؛ علی طاهری فرد


7. تأثیر اندازه دولت و دمکراسی بر فساد در کشورهای عضو اوپک

صفحه 187-211

حسن حیدری؛ جواد جهانگیرزاده؛ لسیان سعیدپور