دوره و شماره: دوره 21، شماره 80، زمستان 1393، صفحه 5-193 

مقاله پژوهشی

1. آزمایش انتخاب گسسته، رویکردی کارا در ارزشگذاری اقتصادی منافع پروژهها و سیاستهای سلامت

صفحه 5-37

سیدمحمدهادی سبحانیان؛ جعفر عبادی؛ محسن مهرآرا؛ علی اخوان بهبهانی


7. مفهوم اصل جبران خسارت در حقوق بیمه

صفحه 169-193

عیسی امیران بخشایش؛ علیرضا باریکلو