دوره و شماره: دوره 21، شماره 79، پاییز 1393، صفحه 5-250 
5. طراحی بازار؛ چارچوب تحلیلی «راث» در درک عملکرد بازار

صفحه 123-154

علی نصیری اقدم؛ محمدجواد رضایی؛ مهدی موحدی بکنظر


8. اصلاح پولی و تغییر واحد پول ملی ایران

صفحه 223-250

مهدی خندان سویری؛ محسن مهرآرا