دوره و شماره: دوره 21، شماره 78، تابستان 1393 

مقاله پژوهشی

1. شنود ارتباطات الکترونیک در حقوق کیفری ایران

صفحه 5-32

حمید بهره‌مند؛ امیرحسین جلالی فراهانی


5. چشم‌انداز قوانین تحریمی آمریکا در قالب نظریه قدرت نرم

صفحه 121-148

مصطفی دلاورپوراقدم؛ محمدحسن معادی رودسری