دوره و شماره: دوره 21، شماره 77، بهار 1393، صفحه 5-226 

مقاله پژوهشی

1. بررسی رابطه بلندمدت میان نرخ ارز و صادرات غیرنفتی در ایران

صفحه 5-39

آتوسا گودرزی؛ محمدحسن صبوری دیلمی


3. بررسی سیاست هویت در دوره معاصر ایران

صفحه 71-106

محمدرضا امیرزاده؛ مجید بهستانی


4. حق بر مصلحت؛چالشی میان حقوق بشر و حقوق شهروندی

صفحه 107-140

محمدجواد جاوید؛ مصطفی شفیع‌زاده خولنجانی