دوره و شماره: دوره 20، شماره 76، زمستان 1392، صفحه 5-212 

3. ورزش همگانی (ضرورت، موانع و راهکارها)

صفحه 69-97

مهدی شهبازی؛ کیوان شعبانی مقدم؛ مرجان صفاری


5. مفهوم‌پردازی گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران با رویکرد سیاست علم و فناوری

صفحه 139-178

سیدحمید خداداد حسینی؛ بهنام عبدی؛ علیرضا حسن زاده؛ علی محمد احمدی