دوره و شماره: دوره 20، شماره 74، تابستان 1392، صفحه 5-199 

مقاله پژوهشی

1. بررسی روش‌های تعیین تعرفه خدمات پزشکی در کشورهای توسعه‌یافته و پیشنهاد الگو برای ایران

صفحه 5-34

حسین زارع؛ علی اخوان بهبهانی؛ مژگان آزادی؛ ایروان مسعودی اصل


3. تأثیرگذاری بخش‌های اصلی اقتصاد بر توزیع درآمد خانوارها؛ با رویکرد تحلیل مسیر ساختاری

صفحه 75-97

علی‌اصغر بانویی؛ رضا وفایی‌یگانه؛ سیدهادی موسوی‌نیک؛ مریم آقانصیری