دوره و شماره: دوره 19، شماره 69، بهار 1391، صفحه 5-180 

مقاله پژوهشی

1. سرمایه فرهنگی شرکت‌کنندگان در ورزش همگانی (سیاستگذاری و راهکارها)

صفحه 5-32

امین عادلخانی؛ سیدمحمدکاظم واعظ موسوی؛ ابوالفضل فراهانی


5. تأثیر جهانی شدن فرهنگ بر جهانی شدن پیشگیری اجتماعی از جرم

صفحه 119-150

شهید شاطری‌پور اصفهانی؛ علی‌حسین ابرندآبادی