دوره و شماره: دوره 18، شماره 68، زمستان 1390، صفحه 7-220 

مقاله پژوهشی

1. طراحی چارچوبی برای پیشنهادیه خط مشی عمومی: پژوهش ترکیبی

صفحه 7-32

حسن دانایی فرد؛ حسین شول؛ عادل آذر


2. ارزیابی خدمات درمانی در حقوق تأمین اجتماعی ایران

صفحه 33-62

سیدناصرالدین بدیسار؛ کورش استوار سنگری؛ ایروان مسعودی‌اصل