موضوعات = علوم اقتصادی
تعداد مقالات: 82
1. نقش اقتصاد غیررسمی بر کارآفرینی با تأکید بر شاخص کیفیت نهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/mr.2021.3979.3991

سهیل رودری؛ امیر منصور طهرانچیان


3. واکاوی رابطه بین فساد عینی و ادراکی با مؤلفه اعتماد اجتماعی تعمیم‌یافته

دوره 27، شماره 103، پاییز 1399، صفحه 31-50

مهدی رزم اهنگ؛ مهدی صادقی شاهدانی


4. تأثیر بازدهی نرخ ارز در چندک‌های مختلف بازدهی سهام - رهیافت رگرسیون کوانتیل

دوره 27، شماره 103، پاییز 1399، صفحه 279-306

احیا عیوضی؛ محمدمهدی مجاهدی موخر؛ تیمور محمدی


5. طراحی و برآورد شاخص‌ ترکیبی عدالت اجتماعی در ایران

دوره 27، شماره 102، تابستان 1399، صفحه 5-41

سیداحسان خاندوزی؛ علی مصطفوی ثانی؛ حسین سرآبادانی


9. تحلیل رفتار بازیکنان در تحریم امریکا علیه ایران: رویکرد مبتنی بر عامل

دوره 26، شماره 100، زمستان 1398، صفحه 177-213

کبری سنگری مهذب؛ حسین راغفر؛ میرحسین موسوی


10. عوامل موثر بر انحراف تسهیلات

دوره 26، شماره 98، تابستان 1398، صفحه 41-69

سید محمدرضا سیدنورانی؛ فتح الله تاری؛ کریم آقاجانی؛ علی حسن زاده


11. بررسی فقهی ماهیت اسناد خزانه اسلامی در ایران

دوره 26، شماره 98، تابستان 1398، صفحه 278-301

محمد مهدی نجفی علمی؛ ابوالقاسم اثنی عشری؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ کامران ندری


12. بررسی تاثیر نااطمینانی تورمی بر نسبت فداکاری در کشورهای در حال توسعه

دوره 26، شماره 97، بهار 1398، صفحه 39-70

محسن مهرآرا؛ سجاد برخورداری دورباش؛ محسن بهزادی صوفیانی


13. تحلیل فرار مالیاتی در ایران به روش شاخص چندگانه- علل چندگانه(MIMIC)

دوره 26، شماره 97، بهار 1398، صفحه 191-226

مهدیه رضاقلی زاده؛ مجید آقایی؛ امیرحسین عالمی


14. بررسی ارتباط پویای بین شوک‌های نفتی و شاخص ریسک کشوری در ایران

دوره 26، شماره 97، بهار 1398، صفحه 325-355

آرش رفاح کهریز؛ حسن حیدری


15. تحلیل مصرف آب در اقتصاد ایران با یک رویکرد مبتنی‌بر مصرف (دیدگاه ردپای آب)

دوره 25، شماره 96، زمستان 1397، صفحه 35-70

مهران زارعی؛ زهرا نصراللهی


16. بررسی آثار رفاهی هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران (مطالعه موردی استان‌های تهران و اصفهان)

دوره 25، شماره 96، زمستان 1397، صفحه 157-178

حسن فرازمند؛ ابراهیم انواری؛ بتول آذری بنی


17. بررسی تأثیر درجه باز بودن اقتصادی بر اقتصاد دانش‌بنیان: رهیافت اقتصادسنجی فضایی

دوره 25، شماره 96، زمستان 1397، صفحه 297-320

کامران محمودپور؛ لسیان سعیدپور؛ نیلوفر علی دوست


18. تحلیل فقهی مبنای عدم مغایرت در تصویب قوانین اقتصادی

دوره 25، شماره 95، پاییز 1397، صفحه 5-32

احمدعلی یوسفی؛ محمد مادرشاهی


19. ارزیابی بهره‌وری نسبی بانک‌های منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (1394-1393)

دوره 25، شماره 95، پاییز 1397، صفحه 369-388

سیدمحمدرضا سیدنورانی؛ رضا وفایی یگانه؛ عباس شاکری؛ امیر خادم علیزاده؛ علی امامی میبدی


20. آسیب‌شناسی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها؛ازمنظر مبانی نظری و اجرای آن

دوره 25، شماره 94، تابستان 1397، صفحه 5-38

سید محمد هادی سبحانیان؛ احسان آقاجانی معمار؛ داریوش ابوحمزه


22. تحلیلی از شیوع تروریسم منطقه‌ای و تأثیر آن بر محیط کسب‌و‌کار در ایران

دوره 25، شماره 94، تابستان 1397، صفحه 149-178

حمید پاداش؛ بهمن خداپناه


24. ارزیابی مقایسه‌ای ‌محیط کسب‌و‌کار استان مرکزی با محیط کسب‌وکار استان‌های کشور

دوره 25، شماره 94، تابستان 1397، صفحه 393-428

رضا خاکی؛ حسن میرزاخانی؛ هادی غفاری


25. تحلیل عوامل کلان مؤثر بر فرایند انباشت سرمایه اجتماعی در ایران

دوره 25، شماره 93، بهار 1397، صفحه 5-42

ابوالقاسم مهدوی؛ حمید عزیزمحمدلو