نویسنده = منوچهر توسلی نائینی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حدود صلاحیت رئیس جمهور در امور بودجه، تحدید و ابهام در قانون اساسی

دوره 26، شماره 99، پاییز 1398، صفحه 147-182

حسین باقری زرین قبائی؛ منوچهر توسلی نائینی؛ سید محمدصادق احمدی